دانستنی های اسم شرکت

آنچه بهتر است درباره شرایط و قواعد انتخاب اسم شرکت بدانید.

مراحل تغییراسم شرکت های سهامی خاص و مسئولیت محدود

هر شرکت یک نام دارد که با آن شناخته می‌شود. انتخاب اسم شرکت، یکی از مهم ترین مراحل تاسیس شرکت است. بررسی های انجام شده نشان می دهد انتخاب اسم مناسب برای شرکت می‌تواند در موفقیت شرکت ثبت شده تأثیر مطلوبی داشته باشد. حال اگر بعد از ثبت شرکت، متقاضی ثبت شرکت به هر دلیلی مایل به تغییر اسم شرکت باشد لازم است موارد زیر را مد نظر قرار دهد نامی که قرار است برای شرکت انتخاب گردد، منوط به رعایت کلیه ی قوانین و دستورات مربوط به اسم شرکت ها و اخد مجوزهای لازم برای اسم خواهد بود. اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند. علاوه بر قوانین انتخاب اسم شرکت که اداره‌ی ثبت شرکتها اعلام کرده است، در تغییر نام شرکت رعایت مواد 95 و 117 و 141 و163 و 184 و 200 قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 4 لایحه اصلاحی قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 1 آیین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری نیز الزامی است. تصمیمات در خصوص تغییر اسم شرکت ها در مجمع عمومی فوق العاده شرکت اتخاذ می شوند. لذا برای تغییر نام شرکت می بایست اول از هرچیز مجمع عمومی فوق العاده شرکت تشکیل گردد و صورتجلسه تغییر نام شرکت توسط اعضا امضاء شود و پس از آن مدارک لازم جهت تغییر نام شرکت به اداره ثبت ارسال شود. مدارک مورد نیاز جهت تغییر نام شرکت سهامی خاص کپی آگهی تاسیس شرکت کپی روزنامه رسمی آگهی تأسیس شرکت کپی مدارک شناسایی همه اعضای هیأت مدیره شرکت در صورت داشتن تغییرات دیگر، کپی آگهی روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت برای تغییر نام شرکت سهامی خاص مراحل ذیل باید گذرانده شود. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده شرکت و تنظیم صورتجلسه که به امضای هیأت رئیسه شرکت رسیده باشد. رعایت تشریفات دعوت از اعضای مجمع عمومی بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت بعد از تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی برای تغییر نام شرکت، اصل صورتجلسه به انضمام موارد زیر باید به اداره‌ی ثبت شرکت‌ها تحویل شود. لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی که صورتجلسه مجمع عمومی به امضای آنان رسیده است. اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی یادآوری: قبل از تحویل صورتجلسه تغییر نام،متقاضی می بایستی نسبت به پرداخت حق الثبت اقدام نماید. مدارک مورد نیاز برای تغییر نام شرکت با مسوولیت محدود: کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیأت مدیره شرکت با مسئولیت محدود آگهی تاسیس و روزنامه رسمی و تغییرات قبلی شرکت و اساسنامه شرکت مراحل تغییر نام در شرکت با مسوولیت محدود تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه تغییر نام شرکت و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود. در صورتی که مجمع فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شود ارائه مدارک مثبته و دعوت طبق اساسنامه شرکت و قانون تجارت ضروری است. اگر تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشند انتخاب و قید نام اعضای هیات نظار درصدر صورتجلسه ضروری است. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت به اداره ثبت مراجعه و مبلغ حق الثبت نام را به بانک پرداخت و اصل فیش بانکی و اصل صورتجلسه را به واحد تعیین نام ارائه و بعد از تعیین نام و اخذ موافقت مسئول مربوطه، صورتجلسه مجمع عمومی تغییر نام شرکت را به قسمت پذیرش تحویل و دفاتر ثبت را امضا خواهد کرد. در رابطه با صورتجلسه تغییر نام شرکت،رعایت نکات ذیل الزامی است. انجام کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی http://irsherkat.ssaa.ir تهیه صورتجلسه مجمع عمومی تغییر نام شرکت در سه نسخه و امضای اعضای هیأت مدیره و ارسال یک نسخه از آن ظرف مدت سه روز بعد از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکتها انتخاب هیأت نظار که مرکب از سه نفر از شرکا است در صورت تعداد بیشتر از 12 نفر که در زیر صورتجلسه باید نام اعضای هیأت نظار نوشته و امضا شده باشد. ضرورت رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات در صورت تشکیل جلسه با حضور اکثریت شرکاء. چنانچه شرکا اصالتاَ یا ولایتاَ زیر صورتجلسه را امضاء می کنند لازم است با قید عنوان باشد واگر وکالتا امضاء می کنند ارایه وکالت رسمی با تصویر برابر اصل آن الزامی است. درج بارکد پستی در سیستم. نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های سهامی خاص: بسمه تعالی نام شرکت:................................ شماره ثبت شرکت:...................... سرمایه ثبت شده:........................ صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت.....................................سهامی خاص ثبت شده به شماره .....................در تاریخ.....................ساعت............................با حضور کلیه سهامداران/اکثریت سهامداران در مرکز شرکت تشکیل گردید. الف:در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت: ۱-خانم/آقای..................................به سمت رئیس جلسه ۲-خانم/آقای..................................به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. ب:در خصوص دستور جلسه که تغییر نام شرکت می باشد بحث و بررسی مقرر گردید که نام شرکت به ..................تغییر یابد و در نتیجه ماده .....................اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد. ج:به خانم/آقای............................(احدی از سهامداران یا مدیران یا وکیل رسمی شرکت)وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل ثبت دفاتر اقدام نماید.

بازگشت به فهرست مقالات